EN
联系我们
contact us
浙江西子重工机械有限公司

Zhejiang Xizi Heavy Industry Machinery Co Ltd

地址:浙江海宁连杭经济区启潮路46号,314423
电话:86-573-89235800
传真:86-573-89235890

浙江西子重工钢构有限公司

Zhejiang Xizi Heavy Steel Co. Ltd.
地址:浙江海宁连杭经济区启潮路46号,314423
电话:86-573-89235800
传真:86-573-89235890

杭州起重机械有限公司

Hangzhou Crane Machinery Co., Ltd.

地址:浙江海宁连杭经济区启潮路46号,314423
电话:86-573-89235800
传真:86-573-89235890

西子联合控股有限公司

P 86-571-85166111
E xiziuhc@xiziuhc.com

杭州庆春东路1-1号西子联合大厦